top of page

Konkurs  dla fryzjerów
z okazji pierwszego dnia wiosny!

Konkurs trwa od 20.03.2024 do 27.03.2024    (12:00)

   1 DEFINICJE

1.1 Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

Organizator: Organizatorem konkursu jest firma EKF Bączkiewicz Malczyk Sp. z o. o ., ul. Wojciechowskiego 3, 71-476 Szczecin, NIP: 851-321-81-74, REGON: 369081314

Regulamin: oznacza niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności określający warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie.

Konkurs: oznacza konkurs organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.

Facebooka: oznacza serwis internetowy pod domeną https://www.facebook.com/glyntpolska/

Praca Konkursowa: Przeslanie w komentarzu pod postem konkursowym zdjęć swojej wiosennej kreacji fryzjerskiej. Arcydzieło, które wyróżnia się wiosennymi kolorami, motywami i inspiracjami.

Uczestnik: oznacza w komentarzu konkursowym 1 użytkownika razem z pracą konkursową. Komisja Konkursowa oznacza powołaną przez Organizatora Komisję w składzie 3 osoby która będzie czuwać nad poprawnym przebiegiem Konkursu.

   2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs ogłaszany jest w Internecie na koncie marki GLYNT Polska (Facebook).

2.1 Zasady Konkursu określone są w Regulaminie.

2.2 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany, ani powiązany z serwisem Facebook. Informacje udostępniane w ramach Konkursu nie są udostępniane serwisowi Facebook. Informacje udostępniane przez użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu i na zasadach, opisanych w punkcie 7 i 8 Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika Konkursu, iż zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu, który zostanie opublikowany na stronie www.glyntpolska.pl

     3 ZASADY OGÓLNE

3.1 Konkurs ma charakter ogólnopolski i kierowany jest do użytkowników fryzjerów, którzy wykonają zadanie konkursowe.

3.2 Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

3.3 Konkurs trwa w terminie 20.03.2024 r. – 27.03.2024 r. (godz. 12:00)

     4 Każdy z Uczestników Konkursu może zgłosić do Konkursu jedną Pracę Konkursową.

 5 TERMIN

Konkurs trwa od 20.03.2024 r. – 27.03.2023 r. (godz. 12:00) - ogłoszenie wyników nastąpi 28.03.2024 r. na stronie www.glyntpolska.pl w zakładce regulamin konkursu. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonane po upływie terminu opisanego w punkcie 4.1. Regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.

  6 UCZESTNICTWO W KONKURSIE

6.1 Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa
w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią punktu 5.3 Regulaminu.

6.2 W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

6.2.1 posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

6.2.2 ukończyła 16 lat z zastrzeżeniem, że osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za zgodą rodziców lub ich opiekunów prawnych wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

6.2.3 posiada dostęp do Internetu, w tym do Serwisu Facebook;

6.2.4 Dodała w serwisie https://www.facebook.com/glyntpolska/ pod postem konkursowym, pracę konkursową zgodą z zadaniem konkursowym.

6.2.5 Zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu.

6.3 W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, członków Komisji Konkursowej, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych.

  7 ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

7.1 Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie dokonuje się wyłącznie spełniając warunki wskazane w punkcie 3-4 i 6 Regulaminu w okresie wskazanym w punkcie 5.1 Regulaminu.

7.2 Zgłoszenie przez Uczestnika swojego uczestnictwa w Konkursie nie powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń osobistych lub majątkowych pod adresem Organizatora, w szczególności o profity, wynagrodzenie lub odszkodowanie niewskazane treścią Regulaminu. Organizator jest zobowiązany wyłącznie do wydania nagród opisanych Regulaminem na zasadach opisanych Regulaminem.

8 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu:

firma EKF Bączkiewicz Malczyk Sp. z. o. o., ul. Wojciechowskiego 3, 71-476 Szczecin, NIP:  851-321-81-74, REGON: 369081314

8.1 Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody na uczestnictwo w konkursie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych Laureatów konkursu (uczestnictwo w konkursie oznacza udzielenie wyżej wymienionych zgód).

8.2 . Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

8.3 Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@ekf24.pl;

8.4 Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w celach podatkowych (dotyczy laureatów) – jeżeli powstanie obowiązek podatkowy. Brak zgody na przetwarzanie danych lub jej wycofanie w trakcie konkursu/lub tuż po nim  może być uznane przez Organizatora za rezygnację z nagrody.

8.5 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.

8.6 Osobom, które podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.7 Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: a) przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora danych osobowych uczestników Konkursu w tym przez osoby i podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu zgodnie z zapisami RODO dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu; b) wykorzystywanie wizerunku uczestników Konkursu.

8.8 Dane osobowe  Uczestnika  będą  przechowywane  przez  okres  trwania Konkursu (w  tym  także  postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Konkursu, a w zakresie danych osobowych laureatów Konkursu także przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa.

8.9 Na potrzeby Konkursu Organizator będzie przetwarzał poniższe dane: a) Uczestnika: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, adres korespondencyjny i wizerunek; b) Osób występujących w materiałach zgłoszonych na Konkurs: - niepełnoletnich: imię, nazwisko i adres zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych oraz imię, nazwisko i wizerunek dziecka; - pełnoletnich: imię i nazwisko, adres zamieszkania.

8.10 Organizator oświadcza, iż dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8.11 Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

8.12 Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

8.13 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie i w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do jego realizacji (w tym okres ewentualnych reklamacji).

 9 PRACA KONKURSOWA

9.1 Pracą konkursową jest wykonanie zadania konkursowego, które polega na opublikowaniu komentarza pod postem konkursowym na Facebooku zdjęć swojej wiosennej kreacji fryzjerskiej. Arcydzieło, które wyróżnia się wiosennymi kolorami, motywami i inspiracjami.

9.2 Zabronione jest zamieszczanie w ramach Prac Konkursowych treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób bez ich zezwolenia, jak również zawierające treści reklamowe.

9.3 Organizator jest uprawniony do wykluczania Pracy Konkursowej z uczestnictwa w Konkursie, z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Konkursowej, w szczególności w przypadku, gdy Organizator poweźmie podejrzenie, że zgłoszona do Konkursu Praca Konkursowa narusza bądź może powodować naruszenie przepisów prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, a także w przypadku, gdy w ocenie Komisji Konkursowej Praca Konkursowa (jej treści) będzie sprzeczna z celem Konkursu (punkt 2.4. Regulaminu) i tematyką Pracy Konkursowej (punkt 8.1. Regulaminu). Wykluczone są Prace Konkursowe usunięte przez Facebook na podstawie jego wewnętrznych uregulowań prawnych.

9.4 Spośród wszystkich Prac Konkursowych skutecznie zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie przyjmowania zgłoszeń (punkt 4.1. Regulaminu), Komisja Konkursowa wyłoni 1 osobę,  która otrzyma nagrodę.

9.5 Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców w szczególności według następujących kryteriów: prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność, oryginalność, zbieżność z misją i celami marki.

9.6 Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na www.glyntpolska.pl/regulamin-konkurs.

9.7 Organizator zastrzega, że nie będzie informował pozostałych Uczestników konkursu o braku wygranej.

10 NAGRODY

10.1 W Konkursie przewidziano nagrodę w postaci zestawu kosmetyków z serii VOLUME GLYNT i Grubościomierza do włosów.

10.3 Nagrody wydaje Organizator.

11 Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe lub ekwiwalent pieniężny.

12 WYDANIE NAGRODY

12.1  Uczestnik jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od daty ogłoszenia listy zwycięzców Konkursu, o którym mowa w punkcie 8.6. Regulaminu przesłać na adres e-mail: marketing@ekf24.pl swoje dane, celem przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego).

12.2 Organizator prześle nagrody do Zwycięzców za pośrednictwem kuriera lub maila.

12.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych.

12.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzców konkursu.

13 REKLAMACJE

13.1 Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora konkursu przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników (liczy się data odbioru listu).

13.2 O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 13.1. Regulaminu decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi konkursu.

13.3 Reklamacje wpływające po określonym wyżej terminie lub w innej formie niż wskazana w punkcie 13.1 nie będą  rozpatrywane.

13.4 Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z punktem 13.5. regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

13.5 Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

13.6 Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

    14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

14.1  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne prowadzące do czasowych przerw w możliwości publikowania Prac Konkursowych czy też do niewłaściwego funkcjonowania lub braku funkcjonowania Serwisu Instagram.

14.2 Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych, w związku z Pracą Konkursową ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia uczestnictwa Pracy Konkursowej w Konkursie co nie narusza postanowień pkt. 9.8 i 9.9.

    15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1 Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

15.2 Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje oraz wyraża zgodę na udział w konkursie.

15.3 Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu.

Wygrana: Kaja Oleks

bottom of page